เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๗ 3104 / 2562
122 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๖ 3103 / 2562
123 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๕ 3102 / 2562
124 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๔ 3101 / 2562
125 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๓ 3100 / 2562
126 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๒ 3099 / 2562
127 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ ๑ 3098 / 2562
128 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๑๐ 3097 / 2562
129 โรงเรียนบ้านกองทูล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๙ 3096 / 2562
130 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๘ 3095 / 2562
131 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๗ 3094 / 2562
132 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๖ 3093 / 2562
133 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๕ 3092 / 2562
134 โรงเรียนบ้านเข็มทอง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๔ 3091 / 2562
135 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๓ 3090 / 2562
136 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๒ 3089 / 2562
137 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ ๑ 3088 / 2562
138 บ้านสระหมื่นเชียง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3087 / 2562
139 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3086 / 2562
140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3085 / 2562