เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
141 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3084 / 2562
142 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3083 / 2562
143 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3082 / 2562
144 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3081 / 2562
145 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3080 / 2562
146 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3079 / 2562
147 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3078 / 2562
148 โรงเรียนบ้านหนองหมู ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3077 / 2562
149 โรงเรียนบ้านท่าโรง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3076 / 2562
150 โรงเรียนบ้านคลองบง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3075 / 2562
151 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3074 / 2562
152 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3073 / 2562
153 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3072 / 2562
154 โรงเรียนบ้านกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3071 / 2562
155 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3070 / 2562
156 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3069 / 2562
157 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3068 / 2562
158 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3067 / 2562
159 โรงเรียนบ้านลำนารวย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3066 / 2562
160 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3065 / 2562