โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายกฤตณัท สังกรณี ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 2684 / 2562
2 นางสาวชไมพร เครือคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2683 / 2562
3 นางสาวปวีนา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2682 / 2562
4 นายเอกธณัฎชัย บุตธณัฎ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2681 / 2562
5 นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2680 / 2562
6 นายณชพล พันธ์ไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว 2679 / 2562
7 นายวิชัย ศรีไพร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว 2678 / 2562
8 นายสมพงษ์ ไพรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 2677 / 2562
9 นางสาวธัญลักษณ์ แถวสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 2676 / 2562
10 นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 2675 / 2562
11 นางสาววิไล หลงใจคอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 2674 / 2562
12 นายชินวัตร กลิ่นลอย ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 2673 / 2562
13 นางสาวนัตทยา ทองงาม ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 2672 / 2562
14 นายรังสรรค์ ................ ครู โรงเรียนบ้านเนินถาวร 2671 / 2562
15 นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร 2670 / 2562
16 นางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2669 / 2562
17 นายไกรสร เตียงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 2668 / 2562
18 นางสาวสุกันญา บมขุนทด ครู โรงเรียนบ้านจัดสรร 2667 / 2562
19 นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร 2666 / 2562
20 นางสาวสิตากานต์ ศรีบัวรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังขอน 2665 / 2562