โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
181 นายณรงค์เดช คงปรางดี ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2504 / 2562
182 นายนัทรพล สามนทา ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2503 / 2562
183 นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 2502 / 2562
184 นายเอ็ม อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2501 / 2562
185 นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2500 / 2562
186 นายวรวัฒน์ ทะบรรหาร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2499 / 2562
187 นางสาวสุปรานี บัวระพา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2498 / 2562
188 นายจุลภาสน์ พุทธชาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 2497 / 2562
189 นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2496 / 2562
190 นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ 2495 / 2562
191 นางอาริดา พรหมดี ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง 2494 / 2562
192 นายบรรเลง ฉิมมุจฉา ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง 2493 / 2562
193 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 2492 / 2562
194 นางนงนิตย์ นาคกนก ครู โรงเรียนบ้านท่าโรง 2491 / 2562
195 นางบุษยพรรณ นาสิงคาร ครู โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 2490 / 2562
196 นางสาวจีระเนตร เริงสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 2489 / 2562
197 นายณัฐวัตร รอดน้อย ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 2488 / 2562
198 นางวนิดา สิงห์ช่วงชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2487 / 2562
199 นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2486 / 2562
200 นางสาวพัชนียา แก้วเงา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 2485 / 2562