โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
201 นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2484 / 2562
202 นายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2483 / 2562
203 นางสาวกมลวรรณ บุญทวี ครู โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 2482 / 2562
204 นางลออ เกตุขุนทด ครู โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 2481 / 2562
205 นางสุภาพร พยัคประโคน ครู โรงเรียนบ้านซับอีลุม 2480 / 2562
206 นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม 2479 / 2562
207 นางสาวอรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 2478 / 2562
208 นายบุญลพ .............. ครู โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 2477 / 2562
209 นายอัครวิชช์ เชิญทอง ครู โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 2476 / 2562
210 นางสาวจีรภรณ์ เทพอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 2475 / 2562
211 นายสมปอง ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะกรูด 2474 / 2562
212 นางอุ่นเรือน ทวนขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2473 / 2562
213 นางบังอร มาตย์นอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2472 / 2562
214 นางมาลัย ไกรเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2471 / 2562
215 นางพัชรี เพชรน่าชม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2470 / 2562