โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน 2664 / 2562
22 นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 2663 / 2562
23 นายสุทัศน์ วิเศษดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 2662 / 2562
24 นางสาวศิริพร ชื่นใจ ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2661 / 2562
25 นางนกเล็ก อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2660 / 2562
26 นางสาวสุรีพรรณ คำลือ ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2659 / 2562
27 นายพงศธร พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม 2658 / 2562
28 นางเกศกาญจน์ ยืนสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง 2657 / 2562
29 นายอำนวย สนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง 2656 / 2562
30 นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ 2655 / 2562
31 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองดู่ 2654 / 2562
32 นางสาวบุษบง บางสำรวจ ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2653 / 2562
33 นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2652 / 2562
34 นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญ ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2651 / 2562
35 นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุ ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2650 / 2562
36 นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2649 / 2562
37 นางสาวธิดา กระต่ายเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม 2648 / 2562
38 นายชาญชัย ชัชวาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม 2647 / 2562
39 นายสมพร เหมือนสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 2646 / 2562
40 นางฐิตินันท์ หึงขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2645 / 2562