โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางรัตติยา สกุลสิทธิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2644 / 2562
42 นางนันทพร จันทา ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2643 / 2562
43 นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2642 / 2562
44 นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม 2641 / 2562
45 นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติธรรม 2640 / 2562
46 นางวาสนา สังขกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 2639 / 2562
47 นายวันชัย แก้วต่างสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 2638 / 2562
48 นางดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 2637 / 2562
49 นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 2636 / 2562
50 นางสาวดาวชมพู พัฒนแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกหิน 2635 / 2562
51 นายชูชาติ แสงภูพาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหิน 2634 / 2562
52 นางสมทรง พันละบาล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 2633 / 2562
53 นายประสิทธิ์ ต้นสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 2632 / 2562
54 นางสาวนภาวัลย์ ไชยบำรุง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2631 / 2562
55 นางพรลภัส รัตนบัวพา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2630 / 2562
56 นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2629 / 2562
57 นางนภารัตน์ แก้วโสตร์ ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด 2628 / 2562
58 นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด 2627 / 2562
59 นางสาวชลธิชา อาบสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 2626 / 2562
60 นายสมยศ............. ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 2625 / 2562