โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
81 นายสมพล เกิดทอง ครู โรงเรียนบ้านรังย้อย 2604 / 2562
82 นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านรังย้อย 2603 / 2562
83 นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย 2602 / 2562
84 นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 2601 / 2562
85 นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 2600 / 2562
86 นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2599 / 2562
87 นางบังอร เลิกนอก ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2598 / 2562
88 นายอักษร ปลื้มชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2597 / 2562
89 นางนิชรา เกษประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2596 / 2562
90 นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2595 / 2562
91 นางสาวอุบลวรรณ ชินทรักษา ครู โรงเรียนบ้านเขาคลัง 2594 / 2562
92 นางสาวบัวพา กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังลึก 2593 / 2562
93 นายสงัด จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก 2592 / 2562
94 นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง 2591 / 2562
95 นางรดาวรินทร์ สังเกตุ ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง 2590 / 2562
96 นายมนูญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 2589 / 2562
97 นางสาวชนิดา นวลเกตุ ครู โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 2588 / 2562
98 นายกรุณา คำหมู่ ครู โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 2587 / 2562
99 นางสาวนิศารัตน์ มาแก้ว ครู โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 2586 / 2562
100 นายธวัช ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 2585 / 2562