โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 นางปยารี วงษ์แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านดาดอุดม 2584 / 2562
102 นางจิรัชญา สนธิญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาดอุดม 2583 / 2562
103 นายตี๋ สันโดษ ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 2582 / 2562
104 นายชัยวัฒน์ บรรยง ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 2581 / 2562
105 นางชลธิชา เหล่าทองสาร ครู โรงเรียนบ้านวังน้อย 2580 / 2562
106 นายประวิทย์ ติดประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้อย 2579 / 2562
107 นางสาวลลิตา ผดุงฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2578 / 2562
108 นางสมหมาย ทองจันทนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2577 / 2562
109 นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2576 / 2562
110 นางชุลี เกษสาคร ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 2575 / 2562
111 นางสาวชลดา มากพานิช ครู โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2574 / 2562
112 นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2573 / 2562
113 นายดำเนิน คำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 2572 / 2562
114 นางชุตินันท์ พกานวน ครู โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 2571 / 2562
115 นายพนม ใบภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2570 / 2562
116 นางสาวษมัยพร แจ่มหะทัย บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2569 / 2562
117 นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2568 / 2562
118 นางสาวยุวธิดา อินโสภา ครู โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2567 / 2562
119 นางสาวณฐมน คุณเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย 2566 / 2562
120 นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน ครู โรงเรียนบ้านซับน้อย 2565 / 2562