โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 นางนงเยาว์ ศรีบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย 2564 / 2562
122 นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย 2563 / 2562
123 นางสาวกรรณิการ์ สุทธิปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2562 / 2562
124 นายก่อเกียรติ นาลา ครู โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2561 / 2562
125 นางสาวอมรรัตน์ มุ่งงาม ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 2560 / 2562
126 นางเสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 2559 / 2562
127 นางสาวสุภาวดี .......... ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2558 / 2562
128 นางสาวกัญญาภัค ลายหีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า 2557 / 2562
129 นางรุ่งทิวา ธาราเกษม ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2556 / 2562
130 นายสุรเชษฐ์............... ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2555 / 2562
131 นายมงคล........... ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2554 / 2562
132 นางนฤมล แจ้งมรคา ครู โรงเรียนบ้านลำนารวย 2553 / 2562
133 นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย 2552 / 2562
134 นางเพลินพิศ ทองจันทนาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2551 / 2562
135 นางจันทิรา ประจักษ์รัตนกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 2550 / 2562
136 นายวิศิษฎ์ นากแก้ว ครู โรงเรียนบ้านพุขาม 2549 / 2562
137 นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม 2548 / 2562
138 นายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2547 / 2562
139 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2546 / 2562
140 นางอัญชลี นากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 2545 / 2562