โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
141 นางสาวนุชจรินทร์ เทพจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2544 / 2562
142 นายอดิศร อ่อนพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2543 / 2562
143 นางสาวธนภรณ์ เชื้อเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2542 / 2562
144 นางสาวณิชกานต์ เกษมสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด 2541 / 2562
145 นางสาววชิรญา คงปรางดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด 2540 / 2562
146 นายณัฐวุฒิ ตรีเสียน ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 2539 / 2562
147 นายพิภพ ยิ้มสาระ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 2538 / 2562
148 นายปราโมทย์ คุ้มเมือง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 2537 / 2562
149 นางวิลาวัลย์ พันโสดา ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2536 / 2562
150 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2535 / 2562
151 นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2534 / 2562
152 นางชุติมณฑณ์ กระจ่างพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2533 / 2562
153 นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 2532 / 2562
154 นายชินดนัย โสดา ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2531 / 2562
155 นางสาวกัญญารัตน์ วรกรรมพล ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2530 / 2562
156 นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนบ้านคลองบง 2529 / 2562
157 นางอุษณีช์ ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านคลองบง 2528 / 2562
158 นางสมฤทัย ส่งสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 2527 / 2562
159 นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 2526 / 2562
160 นางสุพิชญา จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2525 / 2562