โรงเรียนสุจริต รุ่นที่1
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
161 นางฉวีวรรณ ฉิมจีน ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2524 / 2562
162 นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 2523 / 2562
163 นางสาวสาหร่าย ศิริลา ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 2522 / 2562
164 นางสาวศิริพร กำมาทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2521 / 2562
165 นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปรือ 2520 / 2562
166 นางสิริรัตน์ เที่ยงดี ครู โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 2519 / 2562
167 นายถนอม ยศสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 2518 / 2562
168 นางยุวดี ดุนขุนทด ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่ 2517 / 2562
169 นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่ 2516 / 2562
170 นางสาวน้ำฝน สุขนันท์ ครู โรงเรียนบ้านพรหมยาม 2515 / 2562
171 นายวิรัชร์ ศรีโมรา ครู โรงเรียนบ้านพรหมยาม 2514 / 2562
172 นางสาวเกษณีย์ ดำรงพานิชชัย ครู โรงเรียนบ้านเข็มทอง 2513 / 2562
173 นายวัฒนกร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็มทอง 2512 / 2562
174 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย ครู โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 2511 / 2562
175 นางสาวลักขณา แก่นสารี ครู โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 2510 / 2562
176 นางสาคร อ่อนน้อมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 2509 / 2562
177 นายวุฒิเชษฐ์ หมายชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง 2508 / 2562
178 นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2507 / 2562
179 นางสาวปนัดดา อุดมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2506 / 2562
180 นางสาวบุษญา อินทร์บำรุง ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 2505 / 2562