โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาววารุรี ทองปลิว ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2854 / 2562
2 นายนรินทร์ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2853 / 2562
3 นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 2852 / 2562
4 นางดารารัศมี ชมภูทวีป ครู โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 2851 / 2562
5 นางสาวอุทิศ บุญมี ครู โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 2850 / 2562
6 นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 2849 / 2562
7 นายภัทรนันท์ คำธงไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2848 / 2562
8 นายวิบูลย์ ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 2847 / 2562
9 นางสาวศศิธร ด้วงเนตร ครู โรงเรียนบ้านยางสาว 2846 / 2562
10 นายวันชาติ ลอเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสาว 2845 / 2562
11 นางสาวมนันยา เบ็ญพาด ครู โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2844 / 2562
12 นายวันชนะ พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2843 / 2562
13 นางสาวรัชฎาภร จุลอักษร ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2842 / 2562
14 นางสาวดวงฤทัย หิตเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2841 / 2562
15 นายสันติ ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2840 / 2562
16 นายผจญ ขันธะสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคล 2839 / 2562
17 นางสาววรรณิศา สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพญาวัง 2838 / 2562
18 นางสาวนันทรัตน์ บุมี ครู โรงเรียนบ้านพญาวัง 2837 / 2562
19 นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง 2836 / 2562
20 นายสมาน นาคกนก ครู โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 2835 / 2562