โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางณัชชา สืบสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 2834 / 2562
22 นางดวงเดือน นิยมศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) 2833 / 2562
23 นางลออ พันธุ์วงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) 2832 / 2562
24 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) 2831 / 2562
25 นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2830 / 2562
26 นายประสาน มั่นฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2829 / 2562
27 นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2828 / 2562
28 นางสาววิภาวนีย์ ชาญวิถี ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2827 / 2562
29 นายสมศักย์ ดีแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว 2826 / 2562
30 นางเอื้อมพร เอกภพอนุกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2825 / 2562
31 นายวุฒิพงษ์ โกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง 2824 / 2562
32 นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง ครู โรงเรียนบ้านกันจุ 2823 / 2562
33 นายเพชระ เทพวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุ 2822 / 2562
34 นางเอ็มอร วุฒินาคธรรม ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด 2821 / 2562
35 นายสุรวุฑ สาฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด 2820 / 2562
36 นายกรกฎ ลำไย ครู โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2819 / 2562
37 นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไลย์ 2818 / 2562
38 นางเมธินี ประสิทธิ์นอก ครู โรงเรียนบ้านซับบอน 2817 / 2562
39 นายเจษฏา ยอดบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 2816 / 2562
40 นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2815 / 2562