โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางเผอิญ จองกา ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2814 / 2562
42 นายทะนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2813 / 2562
43 นายสมเกตุ ศรีพลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2812 / 2562
44 นางเรณู ขันทอง ครู โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 2811 / 2562
45 นางประดับ ราชวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านราหุล 2810 / 2562
46 นางพยอม ศรีนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2809 / 2562
47 นางเกวรินทร์ มีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2808 / 2562
48 นายศักรภพ นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2807 / 2562
49 นางปัทมา สาลิกา ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 2806 / 2562
50 นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัด ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 2805 / 2562
51 นางสาวประจร แก้วสมสี ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง 2804 / 2562
52 นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง 2803 / 2562
53 นายชูชาติ ทองยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2802 / 2562
54 นางนงนุช หลอดทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2801 / 2562
55 นางสุพรรษา สังวาระ ครู โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2800 / 2562
56 นายมานิฏ ทองปอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสามพัน 2799 / 2562
57 นายสุนทร สายทอง ครู โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 2798 / 2562
58 นางสาวสุปราณี ทองชุ่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 2797 / 2562
59 นางสาวชลธิกา ยศยะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 2796 / 2562
60 นางสาวชนิตตา ทาชาติ ครู โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 2795 / 2562