โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง 2794 / 2562
62 นางสาวภรภัทร จันทร์แสง ครู โรงเรียนบ้านปางยาง 2793 / 2562
63 นายกีรติ วิมลเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2792 / 2562
64 นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง 2791 / 2562
65 นางสาวภัทราภรณ์ นาราศรี ครู โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2790 / 2562
66 นายศุภชัย บรรพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2789 / 2562
67 นางบุญทรัพย์ ท้าวเงิน ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2788 / 2562
68 นายอังคาร สุนทรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2787 / 2562
69 นางยุพิน เค้ามูล ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาย 2786 / 2562
70 นายสากล พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาย 2785 / 2562
71 นางประนอม แสนนรินทร์ ครู บ้านไร่ขอนยางขวาง 2784 / 2562
72 นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 2783 / 2562
73 นายวรพจน์ พร้อมสุข ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 2782 / 2562
74 นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 2781 / 2562
75 นางจำนอง จันทร์แปลง ครู โรงเรียนบ้านวังท่าดี 2780 / 2562
76 นางบุญช่วย บุญปัน ครู โรงเรียนบ้านวังท่าดี 2779 / 2562
77 นางวีรยา เฉลิมมิตร ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง 2778 / 2562
78 นายสุรวิทย์ น้อยกรม ครู โรงเรียนบ้านเนินคนธา 2777 / 2562
79 นางรัตนา สิงห์ที ครู โรงเรียนบ้านกลาง 2776 / 2562
80 นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง 2775 / 2562