โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
81 นางนงค์รัก ยังคง ครู โรงเรียนบ้านนาวังแหน 2774 / 2562
82 นายสุรชัย จันทาทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังแหน 2773 / 2562
83 นางรัชนี พิทักษ์วินัย ครู โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2772 / 2562
84 นายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2771 / 2562
85 นางทิพยา ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2770 / 2562
86 นายอัครพนธ์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2769 / 2562
87 นางสาวเกศริน อินโสม ครู โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 2768 / 2562
88 นายเสกสรร ศรีเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 2767 / 2562
89 นางธันยพร ตันบุญ ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง 2766 / 2562
90 นางสาวมยุรี ปิ่นนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง 2765 / 2562
91 นางสาวประครอง ถุนพุฒดม ครู โรงเรียนบ้านบ่อไทย 2764 / 2562
92 นายประวัติ นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทย 2763 / 2562
93 นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2762 / 2562
94 นายพินิจ คำนนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2761 / 2562
95 นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2760 / 2562
96 นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2759 / 2562
97 นายสุทัศน์ ดาราวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคาย 2758 / 2562
98 นางพชรกมล แอ๊บบอทท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาย 2757 / 2562
99 นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย ครู โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2756 / 2562
100 นางรุ้งรังษี พุทธสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2755 / 2562