โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 นางบุญมี ศรีเลย ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2754 / 2562
102 นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2753 / 2562
103 นางรวีวรรณ กันเขต ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2752 / 2562
104 นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2751 / 2562
105 นางสาวทองลิน มาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังเหว 2750 / 2562
106 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว 2749 / 2562
107 นางสาววันเพ็ญ คล้ายสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ 2748 / 2562
108 นางสาวนวลจันทร์ กอกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๓๐ 2747 / 2562
109 นางสายบัว สอาดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากตก 2746 / 2562
110 นางสาวจารุณี บุตรพรม ครู โรงเรียนบ้านปากตก 2745 / 2562
111 นางรับพรดี วัดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโตก 2744 / 2562
112 นางสมถวิล ทองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวโตก 2743 / 2562
113 นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง ครู โรงเรียนบ้านคลองกรวด 2742 / 2562
114 นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรวด 2741 / 2562
115 นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร ครู โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 2740 / 2562
116 นายภูเบศ ศรีพานิช ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2739 / 2562
117 นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2738 / 2562
118 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 2737 / 2562
119 นางสาววรัชยา สำราญรมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 2736 / 2562
120 นายโกศล ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 2735 / 2562