โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 นางสมพร จีนะสอน ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2734 / 2562
122 นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2733 / 2562
123 นางพัชรินทร์ อารีสุข ครู โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 2732 / 2562
124 นายรุจิโรจน์ สุขรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 2731 / 2562
125 นางภรภัทร นนทโคตร ครู โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 2730 / 2562
126 นายเฉลิม เนาว์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา 2729 / 2562
127 นางพิกุล อนุชาติ ครู โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 2728 / 2562
128 ว่าที่ร้อยตรี สมัย โสประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 2727 / 2562
129 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านลำตาเณร 2726 / 2562
130 นางสาวรัตนาพร หอมสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านลำตาเณร 2725 / 2562
131 นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนบ้านลำตาเณร 2724 / 2562
132 นางสาววราพร ตันติบูล ครู โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2723 / 2562
133 นายสฤษดิ์ ปิจจะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2722 / 2562
134 นางสาวเนตนภา มะนู ครู โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 2721 / 2562
135 นางสาวณปภา สายคำทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะโบน 2720 / 2562
136 นายชาติชัย ธนาคำวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 2719 / 2562
137 นางอธิติยา เขียวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ 2718 / 2562
138 นางนารี สิงห์ป้อง ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2717 / 2562
139 นางมาลี ชาติเนติวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2716 / 2562
140 นางสุมาลี ศรีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านวังอ่าง 2715 / 2562