โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
141 นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ่าง 2714 / 2562
142 นายสุนทร คุณดี ครู โรงเรียนบ้านซับชมภู 2713 / 2562
143 นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู 2712 / 2562
144 นางกันย์ยา คำพา ครู โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 2711 / 2562
145 นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ 2710 / 2562
146 นางนิภาภรณ์ แสนทน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2709 / 2562
147 นายวิทยา เกษาอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2708 / 2562
148 นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 2707 / 2562
149 นางลัมดร แข็งแรง ครู โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 2706 / 2562
150 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร 2705 / 2562
151 นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเพชรละคร 2704 / 2562
152 นางสง่า อินมานพ ครู โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2703 / 2562
153 นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2702 / 2562
154 นาธาตรี พรมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเขียว 2701 / 2562
155 นางพรลักษณ์ วรพัฒน์สินกุล ครู โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 2700 / 2562
156 นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตร ครู โรงเรียนบ้านสระเกษ 2699 / 2562
157 นางสาวศิรินภา โสปัญโญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 2698 / 2562
158 นางสมนึก นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 2697 / 2562
159 นางวงเดือน สิงห์โสภา ครู โรงเรียนบ้านกองทูล 2696 / 2562
160 นายชวน โฉมทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองทูล 2695 / 2562