โรงเรียนสุจริต รุ่นที่2
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
161 นายฉบับ ฟองจางวาง ครู โรงเรียนบ้านลำพาด 2694 / 2562
162 นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านลำพาด 2693 / 2562
163 นางสาวสุดใจ ทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2692 / 2562
164 นางสุทฤศยา จันทร์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 2691 / 2562
165 นางอัมพร จันทรางกูล ครู โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 2690 / 2562
166 นายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 2689 / 2562