เกียรติบัตร สุจริต(แก้ไข)
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3452 / 2562
2 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 3228 / 2562
3 นายขจรศักดิ์ เขื่อนสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3227 / 2562
4 นางวนิดา สิงห์ช่างชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 3226 / 2562
5 นายโกศล สีไพร ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3225 / 2562