เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติธรรม 3456 / 2562
2 นายสงัด สอนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู 3455 / 2562
3 นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง ครูโรงเรียนบ้านสันติธรรม 3454 / 2562
4 นางวรัชญา ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3453 / 2562
5 ครู ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 3451 / 2562
6 ว่าที่ร้อยโท สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 3450 / 2562
7 นายฉบับ ฟองจางวาง ครูโรงเรียนบ้านลำพาด 3449 / 2562
8 นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาด 3448 / 2562
9 นายสมเกตุ ศรีพลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 3447 / 2562
10 นางเรณู ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านวัดเขาเจริญธรรม 3446 / 2562
11 นางสมพร ศรีศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 3445 / 2562
12 นายพิภพ ยิ้มสาระ ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม 3444 / 2562
13 นายสมบุญ ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม 3443 / 2562
14 นายมาณิฎ ทองปอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสามพัน 3442 / 2562
15 นางสุพรรษา สังวาระ ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน 3441 / 2562
16 นางสาววราพร ตันติบูล ครูโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 3440 / 2562
17 นายสฤษดิ์ ปิจจะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 3439 / 2562
18 นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 3438 / 2562
19 ครู ครูโรงเรียนบ้านพรหมยาม 3437 / 2562
20 นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม 3436 / 2562