เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
201 นางสาวลัดดา โลหะทัด ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 3253 / 2562
202 นายสมยศ จุ้ยหนองเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 3252 / 2562
203 นางสมฤทัย ส่งสุข ครูโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 3251 / 2562
204 นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 3250 / 2562
205 นายสุรวิทย์ น้อยกรม ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา 3249 / 2562
206 นางยุพิน เค้ามูล ครูโรงเรียนบ้านท่าสวาย 3248 / 2562
207 นายสากล พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาย 3247 / 2562
208 นางสาวชลดา มากพานิช ครูโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 3246 / 2562
209 นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 3245 / 2562
210 นางวรรณศร พรมอ่อน ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร 3244 / 2562
211 นางสาวพัทรถิรา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร 3243 / 2562
212 นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร 3242 / 2562
213 นางภรภัทร นนทโคตร ครูโรงเรียนบ้านบัววัฒนา 3241 / 2562
214 นางกันย์ยา คำพา ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ 3240 / 2562
215 นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ 3239 / 2562
216 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านลำตาเณร 3238 / 2562
217 นางวีรยา เฉลิมมิตร ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง 3237 / 2562
218 นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 3236 / 2562
219 นายนิรุต พรมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านปางยาง 3235 / 2562
220 นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง 3234 / 2562