เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
221 นายกีรติ วิมลเศรษฐ ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง 3233 / 2562
222 นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง 3232 / 2562
223 นายอังคาร สุนทรวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3231 / 2562
224 นางสาวชนิตตา ทาชาติ ครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 3230 / 2562