เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางเกวลินทร์ มีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 3435 / 2562
22 นางพยอม ศรีนอก ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 3434 / 2562
23 ครู ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า 3433 / 2562
24 นางสาวกัญญาภัค ลายหีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า 3432 / 2562
25 นางสาวสุรีพรรณ คำลือ ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม 3431 / 2562
26 นางนกเล็ก อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม 3430 / 2562
27 นายพงศธร พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม 3429 / 2562
28 นายสุชาติ ท้าวเมือง ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3428 / 2562
29 นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3427 / 2562
30 นางสุภาพร พยัคประโคน ครูโรงเรียนบ้านซับอีลุม 3426 / 2562
31 นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม 3425 / 2562
32 ครู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3424 / 2562
33 นายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3423 / 2562
34 นางเมธินี ประสิทธิ์นอก ครูโรงเรียนบ้านซับบอน 3422 / 2562
35 นายเจษฎาพร ยอดบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 3421 / 2562
36 นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย 3420 / 2562
37 นางสาววชิรญา คงปรางดี ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด 3419 / 2562
38 นางพัชยา บัวแสง ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3418 / 2562
39 นางสาววรัชยา สำราญรมย์ ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3417 / 2562
40 นายโกศล สีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3416 / 2562