เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางสาวบุษบง บางสำรวจ ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 3415 / 2562
42 ครู ครูโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 3414 / 2562
43 นางสาวอรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 3413 / 2562
44 ครู ครูโรงเรียนบ้านคลองบง 3412 / 2562
45 นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง 3411 / 2562
46 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ สายสิงเทศ ครูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 3410 / 2562
47 นางสาวภัทราภรณ์ นาราศรี ครูโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3409 / 2562
48 นายศุภชัย บรรพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3408 / 2562
49 ครู ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 3405 / 2562
50 นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 3404 / 2562
51 นางรัชนี พิทักษ์วินัย ครูโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 3403 / 2562
52 นายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 3402 / 2562
53 ครู ครูโรงเรียนบ้านวังเหว 3401 / 2562
54 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว 3400 / 2562
55 นางวันเพ็ญ ยอดแสง ครูโรงเรียนบ้านเโคกสะอาด 3399 / 2562
56 นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3398 / 2562
57 นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3397 / 2562
58 นางสาวสมปราถนา ติ่งบุญ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3396 / 2562
59 นางสุดารัตน์ ศรีสุราช ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3395 / 2562
60 นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3394 / 2562