เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
61 นางสาวยุวธิดา อินโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 3393 / 2562
62 นายเสถียร นางแย้ม ครูโรงเรียนบ้านคลองยาง 3392 / 2562
63 นายสุนทร คุณดี ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู 3391 / 2562
64 นายกรกฎ ลำใย ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์ 3390 / 2562
65 นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไลย์ 3389 / 2562
66 นายปราโมทย์ คุ้มเมือง ครูโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 3388 / 2562
67 นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร 3387 / 2562
68 นางสาวพิกุล เพ็งโสภา ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร 3386 / 2562
69 นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร 3385 / 2562
70 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร 3384 / 2562
71 นายกฤตณัท สังกรณี ครูโรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3383 / 2562
72 นายชินวัตร กลิ่นลอย ครูโรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3382 / 2562
73 นางสาวนัตทยา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3381 / 2562
74 นายพิภพ ยิ้มสาระ ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม 3380 / 2562
75 นางสาวศิรินภา โสปัญโญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 3379 / 2562
76 นางสมนึก นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 3378 / 2562
77 นางสาวศิริพร กำมาทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ 3377 / 2562
78 นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปรือ 3376 / 2562
79 นางสาวอภิศญา เพ็ชยะมาตร์ ครูโรงเรียนบ้านซับสามัคคี 3375 / 2562
80 นางสาวมนันยา เบญพาด ครูโรงเรียนบ้านซับสามัคคี 3374 / 2562