เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
101 ครู ครูโรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 3353 / 2562
102 นายอัครพนธ์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 3352 / 2562
103 นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง ครูโรงเรียนบ้านคลองกรวด 3351 / 2562
104 นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรวด 3350 / 2562
105 ครู ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง 3349 / 2562
106 ครู ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง 3348 / 2562
107 ครู ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง 3347 / 2562
108 ครู ครูโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 3346 / 2562
109 นายชวน โฉมทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 3345 / 2562
110 ครู ครูโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 3344 / 2562
111 นายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 3343 / 2562
112 ครู ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 3342 / 2562
113 นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 3341 / 2562
114 ครู ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3340 / 2562
115 นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3339 / 2562
116 นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 3338 / 2562
117 ครู ครูโรงเรียนบ้านท่าโรง 3337 / 2562
118 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโรง 3336 / 2562
119 ครู ครูโรงเรียนบ้านสระเกษ 3335 / 2562
120 นายสมชาย ถาวรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ 3334 / 2562