เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
121 นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร ครูโรงเรียนโคกสะแกลาด 3333 / 2562
122 นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะแกลาด 3332 / 2562
123 นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3331 / 2562
124 นายพินิจ คำนนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3330 / 2562
125 ครู ครูโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 3329 / 2562
126 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 3328 / 2562
127 ครู ครุโรงเรียนบ้านนาเฉียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 3327 / 2562
128 นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 3326 / 2562
129 นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 3325 / 2562
130 ครู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 3324 / 2562
131 ครู ครูโรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 3323 / 2562
132 นายธวัช ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 3322 / 2562
133 นายเสกสรร ศรีเลย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 3321 / 2562
134 ครู ครูโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 3320 / 2562
135 นางยุวดี ดุนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่ 3319 / 2562
136 นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่ 3318 / 2562
137 นางศิริพร สิงห์เครือ ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 3317 / 2562
138 นางสาวพัชนียา แก้วเงา ครูโรงเรียนบ้านน้ำเดือด 3316 / 2562
139 นายชำนาญ อินทรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเดือด 3315 / 2562
140 นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านปู่จ้าว 3314 / 2562