เกียรติบัตร นิเทศหลักสูตร
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
141 นายสมชาย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปู่จ้าว 3313 / 2562
142 ครู ครูโรงเรียนบ้านหัวโตก 3312 / 2562
143 นางรับพรดี วัดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโตก 3311 / 2562
144 นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3310 / 2562
145 นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3309 / 2562
146 ครู ครูโรงเรียนบ้านลำนารวย 3308 / 2562
147 นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย 3307 / 2562
148 นายสุรวุท สาฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด 3306 / 2562
149 นางเอ็มอร วุฒินาคธรรม ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด 3305 / 2562
150 นางสาวกัญญารัตน์ ผลสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองแจง 3304 / 2562
151 นางสาวประจร แก้มสมศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแจง 3303 / 2562
152 นางสาวนริศรา แก้วเมืองกลาง ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู 3302 / 2562
153 นายชาญชัย องอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู 3301 / 2562
154 นางอัญชลี นากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 3300 / 2562
155 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 3299 / 2562
156 นางปัทมา สาลิกา ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 3298 / 2562
157 นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 3297 / 2562
158 นางสง่า อินมานพ ครูโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 3296 / 2562
159 นางณัชชา สืบสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 3295 / 2562
160 นายสมาน นาคกนก ครูโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 3294 / 2562