เกียรติบัตรนวัตกรรมสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางศุภรัตน์ จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาคลัง 878 / 2560
2 นางสาวกัลยา แสงหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาคลัง 877 / 2560
3 นางสาวขนิษฐา สุขมั่น ครูโรงเรียนบ้านเขาคลัง 876 / 2560
4 นางชีวนันท์ โสมาศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาคลัง 875 / 2560
5 นายชนินทร์ บุตรคำโชติ ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 874 / 2560
6 นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 873 / 2560
7 นางศิริพร สิงห์เครือ ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 872 / 2560
8 นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 871 / 2560
9 นางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 870 / 2560
10 นางสาวศิริพร แสงคร้าม ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 869 / 2560
11 นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ครูโรงเรียนบ้านลำนารวย 868 / 2560
12 นายเอ็ม อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 867 / 2560
13 นางอำนวย สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 866 / 2560
14 นางสาวสิตากานต์ ศรีบัวรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังขอน 865 / 2560
15 นายนิรันดร์ ตรีสอน ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 864 / 2560
16 นางสำเนียง พุทธา ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง 863 / 2560
17 นางเสาวลักษณ์ ศีลกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) 862 / 2560
18 นางสาวจรัสศรี จันทสอน ครูโรงเรียนบ้านเขาพลวง 861 / 2560
19 นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดช ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 860 / 2560
20 นายยุทธชัย ยันต์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 859 / 2560