เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน มกราคม 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิริยะศาลชัย โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1117 / 2560
2 เด็กชายวรสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1116 / 2560
3 เด็กหญิงวัชรินทร์ บุญรักษา โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1115 / 2560
4 เด็กหญิงประภัสสร พลรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1114 / 2560
5 เด็กหญิงปิยวรรณ คำดี โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1113 / 2560
6 เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุตรพงษ์ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1112 / 2560
7 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1111 / 2560
8 เด็กหญิงจักร์วิดา โพธิ์ลังกา โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1110 / 2560
9 เด็กหญิงวณัญญา เจริญสูงเนิน โรงเรียนบ้านรังย้อย 1109 / 2560
10 เด็กหญิงอารยา ชัยเจริญ โรงเรียนบ้านรังย้อย 1108 / 2560
11 เด็กหญิงธนาภรณ์ ภู่คง โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1107 / 2560
12 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1106 / 2560
13 เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วดวงดี โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1105 / 2560
14 เด็กหญิงศรันย์พร แสงทอง โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1104 / 2560
15 เด็กหญิงดุสิตา ญาติดอน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1103 / 2560
16 เด็กหญิงกวินธิดา น้อยโฮม โรงเรียนบ้านรังย้อย 1102 / 2560
17 เด็กหญิงฉัตรมณี สีสวาท โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1101 / 2560
18 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญชู โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1100 / 2560
19 เด็กหญิงกรกมล อัคคะจันทร์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1099 / 2560
20 เด็กหญิงสมฤดี งามเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1098 / 2560