เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายธนพล จันทร์ธนพิเชษฐ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1391 / 2560
2 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บัวมี โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1390 / 2560
3 เด็กหญิงกนกวรรณ นวลทัด โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1389 / 2560
4 เด็กหญิงศิริพร ศรีพรม โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1388 / 2560
5 เด็กหญิงนภัสสร สารมะโน โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1387 / 2560
6 เด็กหญิงชฎาพร มาเมือง โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1386 / 2560
7 เด็กหญิงอริสา จันทร์ชม โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1385 / 2560
8 เด็กหญิงธิดาพร ทะนุ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1384 / 2560
9 เด็กหญิงแบมรดา ขจรกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1383 / 2560
10 เด็กหญิงณัฐชา ชูตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1382 / 2560
11 เด็กหญิงอรทัย มาไกล โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 1381 / 2560
12 เด็กหญิงธนพล เจ๊กทอง โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1380 / 2560
13 เด็กหญิงจรรญารักษ์ หนุ่มน้อย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1379 / 2560
14 เด็กหญิงวรรณิสา ชาติไทย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1378 / 2560
15 เด็กหญิงพิจิตรา ดาษดา โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1377 / 2560
16 เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1376 / 2560
17 เด็กหญิงพรหมภรณ์ บุญช่วย โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1375 / 2560
18 เด็กหญิงศิริอร ภู่วิเศษ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1374 / 2560
19 เด็กหญิงพัชรพร ภูมิมหา โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1373 / 2560
20 เด็กชายอนุชิต สุขเสริม โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1372 / 2560