เกียรติบัตรเรียงความประวัติศาสตร์ชาติไทย เดือน มีนาคม 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกัญญาณี ประเสริฐดี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1643 / 2560
2 เด็กชายณัฐริชา พิมพา โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1642 / 2560
3 เด็กหญิงวริศรา แดนสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1641 / 2560
4 เด็กหญิงโสภิตา แสงประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1640 / 2560
5 เด็กหญิงลลิตา เทียนชุบ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1639 / 2560
6 เด็กหญิงวรัญยา พันชมภู โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1638 / 2560
7 เด็กหญิงปรารถนา สุขสัจจี โรงเรียนบ้านวังขาม 1637 / 2560
8 เด็กหญิงสุชาดา ช่วงเขียน โรงเรียนบ้านหนองหมู 1636 / 2560
9 เด็กหญิงปุณญากร บุญสนอง โรงเรียนบ้านสระกรวด 1635 / 2560
10 เด็กหญิงสุนิสา นามแสง โรงเรียนบ้านสระกรวด 1634 / 2560
11 เด็กหญิงปนัดดา บุปผา โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1633 / 2560
12 เด็กหญิงแก้วตา ประกอบแสง โรงเรียนบ้านหนองหมู 1632 / 2560
13 เด็กชายชนะศักดิ์ อินทะสร้อย โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1631 / 2560
14 เด็กหญิงกันยารัตน์ จันทร์คำภา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1630 / 2560
15 เด็กหญิงนันทิชา ซอยจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1629 / 2560
16 เด็กชายณวัฒน์ นามวงศ์ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1628 / 2560
17 เด็กหญิงนิชากรานต์ สกุลรัง โรงเรียนบ้านสระกรวด 1627 / 2560
18 เด็กหญิงปัณชญา โมงขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1626 / 2560
19 เด็กหญิงมินตรา แรงมาก โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1625 / 2560
20 เด็กหญิงพรรณิชา อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1624 / 2560