เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายสุรวิทย์ น้อยกรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา 475 / 2561
2 นางจันทนา อบอาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 474 / 2561
3 นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1999 / 2560
4 นายชาญณรงค์ คุณขาว โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1998 / 2560
5 นางอรอนงค์ ธิมา โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1997 / 2560
6 นายอภิรักษ์ หล้าสีหา โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1996 / 2560
7 นางพัฒนา สินมา โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1995 / 2560
8 นายมนัส คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน 1994 / 2560
9 นางสาวณัฏฐิรา ศรีไพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลัง 1993 / 2560
10 นายสุทัศน์ วิเศษดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1992 / 2560
11 นายพงศธร พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม 1991 / 2560
12 นายอำนวย สนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง 1990 / 2560
13 นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ 1989 / 2560
14 นายสมจิต ช่วยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1988 / 2560
15 นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1987 / 2560
16 นางสาวสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1986 / 2560
17 นายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1985 / 2560
18 นายธานัท หงษ์โม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1984 / 2560
19 นายนิจชัย บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะกุด 1983 / 2560
20 นายประยุทธ์ ลาภะสัมปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1982 / 2560