เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ครูอำเภอบึงสามพัน และหนองไผ่
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก 222 / 2561
2 นางดารารัศมี ชมภูทวีป โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 220 / 2561
3 นางดารารัศมี ชมภูทวีป โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 219 / 2561
4 นางดารารัศมี ชมภูทวีป โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 218 / 2561
5 นางสาวยุวพร ท่อนแก้ว โรงเรียนบ้านวังเหว 211 / 2561
6 นายวิทยา สุขไมตรี โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 2185 / 2560
7 นายมงคล นนท์ขุนทด โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2184 / 2560
8 นางสาวนิตยา จันนารี โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2183 / 2560
9 นางสาววราพร เอี่ยมลออ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 2182 / 2560
10 นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 2181 / 2560
11 นางนิภาภรณ์ สารีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 2180 / 2560
12 นายกรกฎ ลำใย โรงเรียนบ้านวังไลย์ 2179 / 2560
13 นางสาวมะลิลา คำจัด โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2178 / 2560
14 ว่าที่ร.ต.สุภชัย จำเริญศรี โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2177 / 2560
15 นางสาวธณัชชา จันมี โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2176 / 2560
16 นางจารุนันต์ ชำนาญกุล โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2175 / 2560
17 นายบุญมี ค้าสุกร โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2174 / 2560
18 นายชัชชวาลย์ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2173 / 2560
19 นางสาววิภานีย์ ชาญวิถี โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2172 / 2560
20 นายไพรวรรณ ดีรักษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2171 / 2560