เกียรติบัตรอบรมหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 ครูอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวพรทิพย์ ใจตรงกล้า โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 223 / 2561
2 นางสาวชฎาธาร คุมขุนทด โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 221 / 2561
3 นายอาทิตย์ ชำนาญไพร โรงเรียนบ้านลำนารวย 217 / 2561
4 นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม โรงเรียนบ้านลำนารวย 216 / 2561
5 นายหัตฐา เจริญสุข โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 215 / 2561
6 นางสาวอารียา เตชะนันท์ โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 214 / 2561
7 นางสาวดาวชมพู พัฒนแสง โรงเรียนบ้านโคกหิน 213 / 2561
8 นางสาวปวีณา พวงมะลิ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 212 / 2561
9 นางสุมาลี ก้านขุนทด โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 210 / 2561
10 นายจินดา พุ่มสกุล โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 209 / 2561
11 นายอัตพล พูนกลาง โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 208 / 2561
12 นายธนิต ดีขุนทด โรงเรียนบ้านหนองหมู 207 / 2561
13 นางสาวศิริขวัญ อวดกล้า โรงเรียนบ้านหนองหมู 206 / 2561
14 นางสาวศศิภา ด้วงขำ โรงเรียนบ้านหนองหมู 205 / 2561
15 นางสาวบังอร เลิกนอก โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 204 / 2561
16 นางสาบุษบง บางสำรวจ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 203 / 2561
17 นางอุษา เข็มทอง โรงเรียนบ้านวังขอน 202 / 2561
18 นายระพิน เข็มทอง โรงเรียนบ้านวังขอน 201 / 2561
19 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 200 / 2561
20 นางสาวสิริกานต์ สาริกา โรงเรียนบ้านคลองดู่ 199 / 2561