เกียรติบัตรการอ่านการเขียนได้ 100 % และ 80% ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางบุญนาค ยิ้มปุย โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 987 / 2561
2 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 473 / 2561
3 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 472 / 2561
4 นางสมพร ศรีศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 471 / 2561
5 นางสาวชญาดา น้อยนันท์ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 470 / 2561
6 นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 469 / 2561
7 นางสาวจันทร์จรัส ดีน้อย โรงเรียนบ้านตีบใต้ 468 / 2561
8 นางอาทร สิงห์ไทย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 467 / 2561
9 นางสมฤทัย ส่งสุข โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 466 / 2561
10 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง 465 / 2561
11 นายชัชวาลย์ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 464 / 2561
12 นางวรัชญา ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านนาวังแหน 463 / 2561
13 นางสาวมะลิวัลย์ หนูคำ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 462 / 2561
14 นางสุวารี ธรรมม่วงไทย โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 461 / 2561
15 นางสาวณัฐฐินันท์ คงเมือง โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 460 / 2561
16 นายชัชวาลย์ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 459 / 2561
17 นางอุษณีช์ ทองไข โรงเรียนบ้านคลองบง 458 / 2561
18 นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 457 / 2561
19 นางนงค์รัก ยังคง โรงเรียนบ้านนาวังแหน 456 / 2561
20 นางสุภาพร พยัคประโคน โรงเรียนบ้านซับอีลุม 455 / 2561