เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กชายขจรศักดิ์ พรมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 707 / 2561
2 นายศรายุทธิ์ อินเพน โรงเรียนบ้านบ่อรัง 538 / 2561
3 เด็กชายอภิวัฒน์ สกุลวา โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 537 / 2561
4 เด็กหญิงภานรินทร์ ภูวิภาค โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 536 / 2561
5 เด็กหญิงนันทิชา เดชศิริ โรงเรียนบ้านหนองบัว 535 / 2561
6 เด็กหญิงจารุวรรณ จำคำ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 534 / 2561
7 เด็กหญิงเบญญาภา ฉันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 533 / 2561
8 เด็กหญิงปิยะธิดา หาญลือชัย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 532 / 2561
9 เด็กหญิงนิสา บุญศิลป์ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 531 / 2561
10 เด็กหญิงศรีสุดาพร อนันต์สลุง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 530 / 2561
11 เด็กหญิงอริสรา พลอยหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านลำนารวย 529 / 2561
12 เด็กหญิงแพรวนภา พิมพาวะ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 528 / 2561
13 เด็กหญิงปรีดานันท์ ทรงศรี โรงเรียนบ้านหนองสะแก 527 / 2561
14 เด็กหญิงเจนจิรา มะธุโป โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 526 / 2561
15 เด็กชายสิรภพ อุนายา โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 525 / 2561
16 เด็กหญิงพัชราพร งานแข็ง โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 524 / 2561
17 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะนา โรงเรียนบ้านหนองสรวง 523 / 2561
18 เด็กหญิงเนตรนภัทร กลิ่มน้อย โรงเรียนบ้านคลองทราย 522 / 2561
19 เด็กชายมหรคต เรืองนิมิต โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 521 / 2561
20 เด็กหญิงปริศนา ทั่งพรม โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 520 / 2561