เกียรติบัตรนักเรียน เรียงร้อยถ้อยความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกนกวรรณ พงพราช โรงเรียนบ้านวังขอน 602 / 2561
2 เด็กหญิงศศิกานต์ สินธุชัย โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 601 / 2561
3 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กองแก้ว โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 600 / 2561
4 เด็กหญิงกัลยา พึ่งสำโรง โรงเรียนบ้านหนองสะแก 599 / 2561
5 เด็กหญิงวรรธิดา ชุ่มคำ โรงเรียนบ้านคลองทราย 598 / 2561
6 เด็กหญิงอิสริยา รงค์ทอง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 597 / 2561
7 เด็กหญิงอาทิตยา ภักละ โรงเรียนบ้านลำนารวย 596 / 2561
8 เด็กหญิงพัชรี วงษ์ศรีหล้า โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 595 / 2561
9 เด็กชายธวัช อุดทา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 594 / 2561
10 เด็กหญิงพีระพร ทิพย์มงคล โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 593 / 2561
11 เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 592 / 2561
12 เด็กหญิงมนัสนันท์ มะบุตร โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 591 / 2561
13 เด็กหญิงบุษบา ทับทิม โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 590 / 2561
14 เด็กหญิงพิยดา คำวิเศษ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 589 / 2561
15 เด็กหญิงฐิติมา พุทธรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 588 / 2561
16 เด็กหญิงอรอุมา หาญชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 587 / 2561
17 เด็กหญิงพีระพร ทิพย์มงคล โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 586 / 2561
18 เด็กหญิงอภัชญา มูลอัด โรงเรียนบ้านหนองบัว 585 / 2561
19 เด็กหญิงวรรณภา นิลศิริ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 584 / 2561
20 เด็กหญิงจินดารัตน์ ไพเราะ โรงเรียนบ้านกลาง 583 / 2561