เกียรติบัตรนักเรียน การย่อความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาววิไลลักษณ์ ยุงสันเทียะ โรงเรียนบ้านบ่อรัง 644 / 2561
2 เด็กหญิงพัรพร โปรยขุนทด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 643 / 2561
3 เด็กหญิงพนีรัตน์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 642 / 2561
4 เด็กหญิงธัญธร อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 641 / 2561
5 เด็กหญิงกชกร แก้วใส โรงเรียนบ้านเขาพลวง 640 / 2561
6 เด็กหญิงวิจิตรา บุตรทอง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 639 / 2561
7 เด็กหญิงศรัญญา สุมาลัย โรงเรียนบ้านวังไผ่ 638 / 2561
8 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พาขั้นพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 637 / 2561
9 เด็กหญิงฐิติพร วรรณบุตร โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 636 / 2561
10 เด็กหญิงสุนิษสา แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 635 / 2561
11 เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมขุนทด โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 634 / 2561
12 เด็กหญิงปรมาภรณ์ หงษ์สกุล โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 633 / 2561
13 เด็กหญิงอรสา สุระทม โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 632 / 2561
14 เด็กหญิงกมลศิริ แปรสนม โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 631 / 2561
15 เด็กหญิงกฤตพร แก้วเวียง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 630 / 2561
16 เด็กหญิงทิพวรรณ คำแอด โรงเรียนบ้านท่าแดง 629 / 2561
17 เด็กหญิงสุภาพร บุญประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 628 / 2561
18 เด็กหญิงฉัตรีญา พานทอง โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 627 / 2561
19 เด็กหญิงสรัลรัตน์ จอนเกิด โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 626 / 2561
20 เด็กหญิงณัฐริกา เสมาเพชร โรงเรียนบ้านเนินถาวร 625 / 2561