เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวมยุริญ แสนบุญดี โรงเรียนบ้านบ่อรัง 686 / 2561
2 เด็กชายสุทัศน์ วิไธสง โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 685 / 2561
3 เด็กหญิงชลธิชา ตุ้มจอหอ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 684 / 2561
4 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองสรวง 683 / 2561
5 เด็กหญิงมุทิตา สำเภา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 682 / 2561
6 เด็กหญิงพิธิญา สุขแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 681 / 2561
7 เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทร์พลงาม โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 680 / 2561
8 เด็กหญิงนันณภัทร์ คงบุญ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 679 / 2561
9 เด็กหญิงพร้อมดี นาขุนทด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 678 / 2561
10 เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูน้อย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 677 / 2561
11 เด็กหญิงอรทัย มาไกล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 676 / 2561
12 เด็กหญิงฝนทอง แผ่นทอง โรงเรียนบ้านกลาง 675 / 2561
13 เด็กหญิงมลิวัลย์ อินเสาร์ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 674 / 2561
14 เด็กหญิงจิราวรรณ ทิพมล โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 673 / 2561
15 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงตัน โรงเรียนบ้านราหุล 672 / 2561
16 เด็กหญิงอรุณี โคทับ โรงเรียนบ้านหนองบัว 671 / 2561
17 เด็กหญิงนิตยา ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 670 / 2561
18 เด็กหญิงสุพัตรา พาทอง โรงเรียนบ้านบ่อไทย 669 / 2561
19 เด็กชายฉลองชัย ขาววงษ์ โรงเรียนบ้านลำนารวย 668 / 2561
20 เด็กหญิงโซเฟียร์ ซาราทติน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 667 / 2561