เกียรติบัตรนักเรียน พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 เด็กหญิงกชกร จันทร์แสง โรงเรียนบ้านหนองสรวง 706 / 2561
2 เด็กหญิงเนตรฤทัย แสงใส โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 705 / 2561
3 เด็กหญิงวันวิสา บัวดี โรงเรียนบ้านเนินถาวร 704 / 2561
4 เด็กหญิงนาตยา จุนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 703 / 2561
5 เด็กชายคฑาทอง แก้วแสงทอง โรงเรียนบ้านบ่อรัง 702 / 2561
6 เด็กหญิงวิลาสินี หูกำปัง โรงเรียนบ้านคลองทราย 701 / 2561
7 เด็กหญิงกรรทิมา มั่นทุกะ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 700 / 2561
8 เด็กหญิงสุทธิดา เทพช่วย โรงเรียนบ้านลำนารวย 699 / 2561
9 เด็กชายนิทัศน์ ศรสุรินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 698 / 2561
10 เด็กชายรังสรรค์ ศรีแดน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 697 / 2561
11 เด็กหญิงสุกัญญา วราวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 696 / 2561
12 เด็กหญิงณัฐมน โกษา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 695 / 2561
13 เด็กหญิงจิตตราพรรณ จันทร์พรมมา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 694 / 2561
14 เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีชัย โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 693 / 2561
15 เด็กหญิงชนาพร พาแก้ว โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 692 / 2561
16 เด็กหญิงวิยะดา นะน่าน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 691 / 2561
17 เด็กหญิงวิลาวรรณ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 690 / 2561
18 เด็กหญิงปฐมาวดี พิลาหอม โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 689 / 2561
19 เด็กชายเกียรติธาวุติ ยอดบุญศรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 688 / 2561
20 เด็กหญิงอารีรัตน์ สอนพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 687 / 2561