เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน การคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางพรรษชล ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านบ่อรัง 771 / 2561
2 นางแสงอรุณ ยอดแตง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 770 / 2561
3 นางสาวเจษฎาพร หมวกชา โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 769 / 2561
4 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 768 / 2561
5 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 767 / 2561
6 นางกิตติยา แก้วทา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 766 / 2561
7 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 765 / 2561
8 นางจำรัส เทียนศรี โรงเรียนบ้านเข็มทอง 764 / 2561
9 นางสมถวิล พันพลู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 763 / 2561
10 นางทิวาวรรณ แจ้งอรุณ โรงเรียนบ้านลำนารวย 762 / 2561
11 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 761 / 2561
12 นางไพรวัลย์ บันดิตย์ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 760 / 2561
13 นางอำไพ บุญอ้อย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 759 / 2561
14 นางสาวศิริฤกษ์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 758 / 2561
15 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 757 / 2561
16 นายจุลดิศ ปั้นโฉม โรงเรียนบ้านหนองสรวง 756 / 2561
17 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 755 / 2561
18 นางพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 754 / 2561
19 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 753 / 2561
20 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 752 / 2561