เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน เรียงร้อยถ้อยความ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายสวาท สนิทไทย โรงเรียนบ้านวังขอน 837 / 2561
2 นางพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 836 / 2561
3 นางสาวพัชรียา สังฆมณี โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 835 / 2561
4 นางไพรวัลย์ บันดิตย์ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 834 / 2561
5 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 833 / 2561
6 นางศันสนีย์ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 832 / 2561
7 นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม โรงเรียนบ้านลำนารวย 831 / 2561
8 นางสุภาวดี แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 830 / 2561
9 นางชนานันท์ กุดทิง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 829 / 2561
10 นางสาวอุทิศ บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 828 / 2561
11 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 827 / 2561
12 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 826 / 2561
13 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 825 / 2561
14 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 824 / 2561
15 นางอัญชลี ยายอด โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 823 / 2561
16 นางสมถวิล พันพลู โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 822 / 2561
17 นางสาวอุทิศ บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 821 / 2561
18 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 820 / 2561
19 นางทัศวรรณ แสงสุก โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 819 / 2561
20 นางสมจิตร พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านกลาง 818 / 2561