เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นางสาวพรรณษชล ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านบ่อรัง 921 / 2561
2 นางสาวศิริรัตน์ จิตรแก้ว โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 920 / 2561
3 นางสุพิชญา จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 919 / 2561
4 นายมานะ จันทร์รักษา โรงเรียนบ้านหนองสรวง 918 / 2561
5 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 917 / 2561
6 นางสุภาวดี แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 916 / 2561
7 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 915 / 2561
8 นางพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 914 / 2561
9 นายศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 913 / 2561
10 นางศันสนีย์ สิงห์คำ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 912 / 2561
11 นางสมพิน แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 911 / 2561
12 นางสมจิตร พันธ์แก้ว โรงเรียนบ้านกลาง 910 / 2561
13 นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู โรงเรียนบ้านวังไผ่ 909 / 2561
14 ครูศิริฤกษ์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 908 / 2561
15 ครูวรรณพร เหล่ามงคล โรงเรียนบ้านราหุล 907 / 2561
16 นางพรเพ็ญ ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 906 / 2561
17 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 905 / 2561
18 นางชลนีย์ กงถัน โรงเรียนบ้านบ่อไทย 904 / 2561
19 นางทิวาวรรณ แจ้งอรุณ โรงเรียนบ้านลำนารวย 903 / 2561
20 นางสาวอุทิศ บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 902 / 2561