เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
21 นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 901 / 2561
22 นางดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 900 / 2561
23 นางณัชชา สานนท์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 899 / 2561
24 นางสุภัทรา สมบูรณ์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองบัว 898 / 2561
25 นางไข่มุก ทองสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านรังย้อย 897 / 2561
26 นางสาวธนภรณ์ เชื้อเพ็ง โรงเรียนบ้านซับตะแบก 896 / 2561
27 นางหทัยกานต์ นาคเทียน โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 895 / 2561
28 นางสาวพัชนียา แก้วเงา โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 894 / 2561
29 นายชาญชัย ปลัดเซ็นต์ โรงเรียนบ้านซับบอน 893 / 2561
30 นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 892 / 2561
31 นางกมล เกิดผล โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 891 / 2561
32 นางสาวปัทมา เนตรทอง โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 890 / 2561
33 นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู โรงเรียนบ้านวังไผ่ 889 / 2561
34 นางสาวประกายแก้ว บัวภาเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 888 / 2561
35 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 887 / 2561
36 นายสุทธินัน ชิงชัย โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 886 / 2561
37 นายนะเรศ แก่นนาค โรงเรียนบ้านท่าด้วง 885 / 2561
38 นางสุชาดา ป้องชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 884 / 2561
39 นางวรรณดี พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านพุขาม 883 / 2561
40 นางจันทร์จรัส ดีน้อย โรงเรียนบ้านตีบใต้ 882 / 2561