เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ โครงการรักษ์ภาาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
41 นางมยุรี ฉิมมา โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 881 / 2561
42 นายสุรวิทย์ น้อยกรม โรงเรียนบ้านเนินคนธา 880 / 2561