เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 นายมานะ จันทร์รักษา โรงเรียนบ้านหนองสรวง 941 / 2561
2 นางพรรณธิวา หอระเวก โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 940 / 2561
3 นางสาวรติยา ดีสะท้าน โรงเรียนบ้านเนินถาวร 939 / 2561
4 นางปทิตตา จันทร์แสง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 938 / 2561
5 นางแสงจันทร์ แก้วโสดา โรงเรียนบ้านบ่อรัง 937 / 2561
6 นางสาวพรรณวจี จอดนอก โรงเรียนบ้านคลองทราย 936 / 2561
7 นางแสงอรุณ ยอดแตง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 935 / 2561
8 นางทิวาวรรณ แจ้งอรุณ โรงเรียนบ้านลำนารวย 934 / 2561
9 นางสาวสาหร่าย ศิริลา โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 933 / 2561
10 นางบังอร มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 932 / 2561
11 นายกฤษณะ พัชนี โรงเรียนบ้านเขาพลวง 931 / 2561
12 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 930 / 2561
13 นางกิตติยา แก้วทา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 929 / 2561
14 นางวัชรินี นิลมูล โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 928 / 2561
15 นางทัศวรรณ แสงสุก โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 927 / 2561
16 นายประเสริฐ กิจจรัส โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 926 / 2561
17 นางอัญชลี ยายอด โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 925 / 2561
18 นางสาวสุวิมล กันยะมูล โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ 924 / 2561
19 นางวรัญญา โลทิม โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 923 / 2561
20 นางนวลจันทร์ คำนวนศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 922 / 2561